1. Şirket Kültürümüz

Değerlere önem veren bir aile şirketi olarak kurulduğumuz günden beri kendimizi şirket kültürümüzde yerini alan (“ÇAĞ NAKLİYAT TEMEL İLKELERİ” isimli dokümanda ifade edilmiştir“) temel değerlere uymakla yükümlü görmekteyiz.

Davranış kuralları, bu temel değerleri bağlayıcı hükümler çerçevesinde şirketteki günlük yaşamımızda cereyan eden belirli durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösterir.

Bunun haricinde ayrıca SOYCAN GRUP şirketlerinin, çalışanlarının şirket kültürüne paralel olarak genelde kendine özgü düşünce tarzına sahip olduklarını ve sağlıklı bir insan mantığıyla hareket ettiklerine dair güveni tamdır.

Farklı ülke ve kültürlerde faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Grubumuz bunun bilincinde olup farklı bölgelerdeki düşünce tarzlarına karşı saygıyla hareket edilmesini beklemektedir. Hareket tarzımız yereldir, fakat arka planda daima tüm gruba müşterek hitap eden ortak şirket kültürü ve değerler bulunmaktadır. Bundan dolayı burada söz konusu olan davranış kuralları faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde geçerliliğini korumakta olup “Bölgesel” olarak yorumlanmamalıdır.

SOYCAN GRUP şirketlerinde çalışan herkes her gün SOYCAN Grubu temsil etmekte ve davranışları üçüncü kişiler tarafından genel olarak şirkete mal edilmektedir. Bundan dolayı SOYCAN ŞİRKETLER GRUBU, tüm çalışanlarının yaptıkları işlerde ve davranışlarında SOYCAN bünyesinde çalışmakta olduklarının bilincinde olmalarını beklemektedir. Çok daha fazla bir sorumluluk ise şirket kültürünü ve davranış kurallarını örnek olarak yaşaması gereken ve kendi yetki alanlarında bu kurallara uyulmasını sağlamakla görevli olan tüm yöneticilere düşmektedir.

2. Davranış Kurallarının Geçerliliği ve Bağlayıcı Olması

Davranış kuralları, konumuna ve çalışma sürelerine bakılmaksızın SOYCAN GRUP şirketlerinde çalışan herkes için bağlayıcıdır ve böylece iş sözleşmesindeki çalışma şartlarının daimi bir unsurudur. Bu kurallara uyulmaması disiplin cezalarından iş sözleşmesinin feshine kadar sonuçlara yol açar.

3. İnsanlara ve Topluma Karşı Sorumluluk

Davranış kuralları, konumuna ve çalışma sürelerine bakılmaksızın SOYCAN GRUP şirketlerinde çalışan herkes için bağlayıcıdır ve böylece iş sözleşmesindeki çalışma şartlarının daimi bir unsurudur. Bu kurallara uyulmaması disiplin cezalarından iş sözleşmesinin feshine kadar sonuçlara yol açar.

4. Kanunlara uyulması

Uluslararası kabul görmüş insan haklarına ve ticari etiğin temel prensiplerine uyum sağlama hepimiz için doğal bir olgudur.
Irk, etnik köken, cinsiyet, din, dünya görüşü, sakatlık, yaşlılık, cinsel kimlik veya kişiye özgü diğer özelliklerden dolayı ayrımcılık yapmak SOYCAN Grubunda asla yer bulamaz. SOYCAN çocuk işçileri ve zorunlu çalışmayı kabul etmez ve çevreye karşı duyarlıdır.

5. Ticari Faaliyette Uyum Sağlama ve Bağımsızlık

SOYCAN bağımsız olma çabası içerisindedir. Bizler örn. fiyat, indirim, satış ve ödeme şartları veya teknik performans özellikleri gibi rekabet koşulları hakkında rakip firmalarla anlaşma yapmayız.

Hiçbir şekilde, örn. satış kanalları,satış bölgeleri ya da pazar payları ve hedef müşterilerin paylaşılması şeklinde rakip firmalar ile mutabık kalarak davranışlarımızı ayarlamayız.

Her türlü haksız rekabet içeren davranışları, örneğin sessiz kalarak onaylanmış bir davranış şeklinde olsa bile reddetmekteyiz.

Bir davranışın haksız rekabet içerip içermediği konusunda kim şüpheye düşerse ilgili olan yetkili hukuk bölümüne danışır ve aynı zamanda yöneticisini de bilgilendirir.

Her türlü işbirliği olası haksız rekabet içeren konularla ilgili olarak yetkili hukuk bölümü tarafından denetlenmeli ve onaylanmalıdır.

Ticari faaliyette uyum sağlama konusu içerisine ayrıca SOYCAN firmasının hedefli olarak diğer firmaların çalışanlarını kendisine çekmeye çalışmaması ve bunu üçüncü kişilere yaptırmaması girmektedir.

SOYCAN üçüncü kişilerin ticari sırlarına ve telif haklarına saygı duymakta ve kendi Know-how’unu korumaktadır.

6. Ticari Ortaklarla ve Karar Alıcılarla
İlişkiler

Ne zaman biz şahsen veya şirket olarak ticari partnerlerden, karar alıcılardan veya üçüncü kişilerden hediye alsak veya ikramda bulunulsak veya tam tersi hediye versek veya davette bulunsak her seferinde yürürlükte olan ilgili yerel kanunlara dikkat etmeliyiz. Memurlara veya kamu kurumlarında çalışanlar için çoğunlukla özellikle kısıtlayıcı kurallar vardır. Bu temel şartlar saklı kalmak kaydıyla özellikle aşağıda bahsedilen prensipleri kastedilmektedir.
Ticari faaliyette normal karşılanan nezaket veya reklam içerikli hediyelerin alınması serbesttir, yalnız bu hediyelerin alçak gönüllü, yani jest amaçlı olması ve bunların davranışlarımızı veya ticari kararlarımızı etkileyecek özellikte olmaması veya kendimizi şahsen hediye veren kişiye karşı bağımlılık ilişkisine sokmaması gerekir.
Kim yukarıda bahsedilen prensiplere aykırı olarak hediye alırsa bunları hediye eden kimseye geri vermelidir. Bu mümkün olmazsa, hediyelerin nasıl kullanılacağını amiri karar verir, ancak özel kullanım kesinlikle mümkün değildir.
Kendimiz hediye ettiğimiz zaman kesinlikle ticari faaliyette normal olan alışkanlıklara uymamız, düzenli şekilde deftere kaydetmemiz gerekir ve hediye verilen kişinin davranışını veya ticari kararlarını etkilemeye veya bu kişiyi firmamız için bağımlılık ilişkisine sokmaya yönelik olmamalıdır.
Yapılan hediyelerin değeri somut şartlara uygun olmalıdır.
İkramda bulunma ve eğlence teklifleri aşağıdaki şartlara göre kabul edilebilinir veya sunulabilinir:
Bu temel prensipler özellikle seminerler, konferanslar ve eğitim amaçlı çerçeve programları için de geçerli sayılmakta ve bu bağlamda özellikle arka planda kalınmalıdır.

7. Bağışlar ve Sponsorluk

Bağışlar, somut ticari faaliyetlerden bağımsız olarak kuruluş ve kişilere SOYCAN Grubu tarafından bilinen, amme menfaatine uygun amaçlar doğrultusunda yapılan hibe şeklindeki yardımlardır.

SOYCAN tarafından yapılan bağışlar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

İyi vatandaşlık bağlamında SOYCAN Grubunun itibarını korumaya yönelik olmalı.

– Faaliyette bulunulan ilgili SOYCAN birimleriyle coğrafi ilişkisi olmalı.

– Somut şekilde karşılık ilişkisiyle ilişkilendirilmemeli.

– Bağışların SOYCAN çalışanlarının faaliyette bulunduğu organizasyonlara yapılması tercih edilmeli.

– Bağış amacının mümkün olduğunca somut olarak tanımlanması gerekir ve bağışlar genel olarak sadece masraftan düşme amacına yönelik olmamalıdır.

Bağış yapılacak organizasyonun ticari partnere bağımlılığının olmadığı kesinlikle kanıtlandıysa ve bu organizasyon amme menfaatine uygun bir kurumsa ve bağışların iş akdiyle somut şekilde bir ilintisi yoksa ticari partnerlerin isteği doğrultusunda yukarıda bahsedilen tüm kriterlere uymasa da kuruluşlara bağış yapılabilir.

Bağışlardan farklılık gösteren bir konu ise sponsorluktur. Burada söz konusu olan SOYCAN firmasının organizasyonlara eğitim, kültür, spor ve boş vakit alanlarında Marketing çerçevesinde yaptığı ve somut bir karşılıkla bağlantılı olan faaliyetlerdir, örneğin reklam amaçlı.

8. Menfaat Çatışmaları

Bir ticari işlem ticari faaliyette bulunan kişinin veya ona yakın olan kişilerin özel çıkarlarını dolaylı ve dolaysız olarak etkilerse menfaat çatışmaları ortaya çıkar. Kişinin yakınları olarak özellikle akrabalar, dünürler, yakın arkadaşlar ve yaşam arkadaşı anlaşılmaktadır.

Menfaat çatışmaları SOYCAN Grubunun somut çıkarlarının tehlikeye atılmasından, SOYCAN’n itibarının zedelenmesinden bağımsız olarak zararlar oluşturabilir ve özellikle bir menfaat çatışması içinde bulunan personelini zor duruma düşürebilir. Bundan dolayı menfaat çatışmalarından kaçınmak gerekir.

Menfaat çatışmaları kapsamına örneğin şu hususlar girmektedir:

-Birisine yakın olan kişilerin işe alınması.
-SOYCAN Grubunun ticari ilişkilerde bulunduğu veya bir rakip firma ilişkisinde olduğu kuruluşlarda veya şirket gruplarında %1’den daha fazla iştirakler, ve ayrıca bu çeşit kuruluşlarda bir resmi veya fiili olarak yönetimde bulunma (yönetim kurulu, denetim kurulu, idare heyeti, müdür veya bu şekildeki görevlerin resmi olarak ilan edilmeyerek yerine getirilmesi) veya bu kuruluşlar için danışmanlık görevinde bulunma.

– Birisine yakın kişinin bir kuruluşta önemli ölçüde maddi katkısı varsa, bir yönetim görevine sahipse veya bu çeşit kuruluşların kararlarını önemli ölçüde etkiliyorsa bu kişilerle veya kuruluşlarla kurulan ticari ilişkiler.

– Hedefleri ve faaliyetleri söz konusu olan firmalarla ticari ilişkide bulunmak olan organizasyonlara üyelik.
– Siyasi görevler veya siyasi veya yarı siyasi teşekküllerde üyelikler, eğer bu görevler veya teşekküller SOYCAN grup şirketlerinin birinin üzerinde geniş anlamda ayarlayıcı veya denetleyici bir yetkiye sahipse veya bu faaliyetlerin SOYCAN Grubunun firmasının somut ticari faaliyetiyle doğrudan bir ilişkisi varsa, örneğin yapı ruhsatı gibi.
– Birisine yakın duran kişilere, bu kişiler aynı şekilde SOYCAN Grup şirketlerinin birisinde çalışıyorlarsa daha fazla yetki, yönetim ve denetleme görevlerinin verilmesi.
Potansiyel menfaat çatışmaları zamanında ilgili çalışan tarafından yetkili amirlere bildirilmelidir.
Amirler menfaat çatışmalarını nasıl çözeceklerine dair kendileri karar verirler, örneğin söz konusu olan iş, menfaat çatışması içinde bulunan bir kişinin altında çalışmayan bir kişiye verilebilir.

SOYCAN firmasının haricinde ek işler yapılmasına izin verilmez. Bu ek işler SOYCAN Grup şirketlerinde çalışan personelin görevini tam olarak yapmasını engeller ve ayrıca SOYCAN grubunun ticari irtibatta bulunduğu veya REHAU’nun rekabet içerisinde olduğu üçüncü kişilerle kesinlikle bir danışmanlık ilişkisi içerisine giremez.

Bağışlar, somut ticari faaliyetlerden bağımsız olarak kuruluş ve kişilere SOYCAN Grubu tarafından bilinen, amme menfaatine uygun amaçlar doğrultusunda yapılan hibe şeklindeki yardımlardır.

9.Davranış Kurallarına Uyulması

Kim, somut bir durumda SOYCAN şirket kültürü ve davranış kurallarıyla nasıl hareket etmesi gerektiğine dair tereddüde düşerse bu konuyu işyerindeki direk amiriyle görüşmelidir.

Kim, davranış kurallarına karşı bir aykırılık tespit veya tahmin ederse bunu kendi adını vererek doğrudan E-mail (info@caglojistik.com) veya Telefon ( +90 (216) 577 1 444 ) vasıtasıyla SOYCAN Grup yönetimine bildirebilir.

İhbarların gönderildiği yer veri korumayla ilgili geçerli kurallar göz önünde tutularak bağımsız ve nispi ölçülerde bir araştırma yaptırır. Özellikle davranış kurallarına bir ihlalden dolayı zan altında bulunan kişi istediği zaman araştırma hakkında bilgi edinebilir ve gerektiğinde elde edinilen verileri doğrulaması konusunda fırsat verilir.

Özellikle ihbarda bulunan kişinin kimliğinin bu kişinin amirlerine ve davranış kuralına karşı aykırı harekette bulunduğu ihbar edilen kişilere karşı olmak üzere söz konusu ihbarların gizliliği sağlanmalıdır.

İyi niyet kapsamında ihbarda bulunan kişilere karşı yaptırımlar yasaktır.