KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ÇAĞ LOJİSTİK A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GERÇEK KİŞİ- TEDARİKÇİ- İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ-ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan ÇAĞ Lojistik A. (“Şirket”) ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler:
Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,
İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası,
Finansal Veri: Banka hesap bilgileri,
Hukuki İşlem: Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
Müşteri İşlem: (fatura, senet, çek bilgileri, ödeme araçlarında geçen bilgiler, (Mail order vb.) sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)
İşlem Güvenliği: (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
Risk Yönetimi: (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
Fiziksel Mekân Güvenliği: (Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)
Görsel Veri: Kamera kayıtları,
İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için: İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi) İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler için, – Kimlik Bilgisi (ad, soyadı), – İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası vb.)
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.
Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
(ii) (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(iv) Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçinin İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak;
• İletişim başlığındaki formların doldurulması halinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
• “Site trafik bilgileri” bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, (Ayrıca 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcının site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.)
• Çerezler aracılığıyla edinilen bilgiler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Kişisel verileri ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla işlenmemektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirket’i bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. (Örneğin; UETDRS Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Winlak Müşteri programı, Logo Muhasebe programı aracılığı ile aktarılmaktadır.)
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.
Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları:
Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.caglojistik.com adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak doldurarak;

Alternatif olarak dilerseniz,
Başvurunuzu yazılı olarak ve Islak imzalı bir nüshasını “İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No: 23 iç Kapı No: 9 Atasehir/ İSTANBUL” adresine şahsen elden teslim edebilir,
Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
Başvurunuzu kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte [email protected] adresine adresine mail gönderebilirsiniz.
Talep ve başvurularda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Şirket talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.
Verilerin Güvenliği:
Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.
Değişiklikler:
Çağ Lojistik A.Ş.’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veya şirketimiz tarafından Kişisel Verileri İşleme yönteminde olabilecek değişiklikler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM
Çağ Lojistik A.Ş.
Mersis No: 02160631112800022
WEB Sayfası: www.caglojistik.com
E-Mail: [email protected]
Adres: İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No: 23 iç Kapı No: 9 Atasehir/ İSTANBUL

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki verileriniz için iletişime geçebilirsiniz.